Świadectwo energetyczne - Szczecin

May 21, 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej - Szczecin

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym dokumentem, który ma kluczowe znaczenie dla budynków i części budynków. Jego celem jest określenie zapotrzebowania na energię niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku. Obejmuje to energię wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia w przypadku budynków niemieszkalnych.

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z przepisów prawa europejskiego, które mają na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat oszczędności energii w budynkach.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie, właściciel, najemca lub użytkownik budynku mogą określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię i koszt utrzymania związany z jej zużyciem. Jest to istotne dla podejmowania decyzji dotyczących efektywności energetycznej budynku oraz dążenia do oszczędności.

Przepisy dotyczące sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały precyzyjnie określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Dzięki tym regulacjom zapewniona jest spójność i rzetelność informacji zawartych w świadectwach energetycznych.

Kontakt w sprawie świadectwa charakterystyki energetycznej:

mgr inż. arch. Bartosz Malinowski

e-mail: certyfikat@malinowskistudio.pl

tel: +48 505 271 527

1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Posiadanie świadectw charakterystyki energetycznej jest obowiązkiem, który został wprowadzony dla różnych typów budynków i lokali mieszkalnych. Dotyczy to zarówno nowo wybudowanych obiektów oddawanych do użytku, jak i tych, które są sprzedawane lub wynajmowane. Ponadto, wymóg ten obowiązuje także w przypadku budynków przebudowywanych, w których zmieniają się parametry energetyczne. Świadectwa charakterystyki energetycznej mają na celu zapewnienie informacji dotyczących efektywności energetycznej budynków, co pozwala na świadome podejmowanie decyzji dotyczących ich użytkowania.

2. Jaki jest cel wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej?

Wprowadzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ma na celu promowanie efektywności energetycznej w budownictwie. Dzięki tym świadectwom, właściciele, najemcy i użytkownicy będą mogli określić przybliżone roczne zużycie energii oraz związane z nim koszty utrzymania. Informacje te są niezwykle przydatne dla wszystkich zainteresowanych kontrolowaniem i ograniczaniem zużycia energii.

3. Jakie budynki muszą posiadać świadectwo.

Posiadanie świadectw charakterystyki energetycznej jest obowiązkiem, który został wprowadzony dla różnych typów budynków i lokali mieszkalnych. Dotyczy to zarówno nowo wybudowanych obiektów oddawanych do użytku, jak i tych, które są sprzedawane lub wynajmowane. Ponadto, wymóg ten obowiązuje także w przypadku budynków przebudowywanych, w których zmieniają się parametry energetyczne. Świadectwa charakterystyki energetycznej mają na celu zapewnienie informacji dotyczących efektywności energetycznej budynków, co pozwala na świadome podejmowanie decyzji dotyczących ich użytkowania.

4. Jakie budynki nie muszą posiadać świadectwa.

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie muszą być sporządzane dla różnych typów budynków. Dotyczy to budynków zabytkowych, kościołów oraz tych, które są przeznaczone do użytkowania przez okres krótszy niż 2 lata. Ponadto, niemieszkalne budynki służące gospodarce rolnej również nie wymagają takiego świadectwa, podobnie jak przemysłowe i gospodarcze budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię, mniejszym niż 50 Wh/(m²rok). Dodatkowo, mieszkalne budynki przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m² również są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

5. Kiedy niezbędne jest świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezwykle ważnym dokumentem, który jest przekazywany w różnych sytuacjach. Po zakończeniu budowy lub przebudowy, inwestor przekazuje świadectwo inspektoratowi nadzoru budowlanego jako załącznik do zgłoszenia zakończenia budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. Kiedy sprzedający dokonuje transakcji sprzedaży nieruchomości, świadectwo jest przekazywane kupującemu wraz z podpisaniem aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży. Natomiast wynajmujący musi przekazać najemcy świadectwo wraz z podpisaniem umowy najmu. Ważne jest, że przepisy prawa budowlanego nie uzależniają podpisania umowy najmu lub sprzedaży lokalu mieszkalnego od przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak w przypadku kupna lokalu mieszkalnego, nabywca ma prawo żądać przekazania tego dokumentu, ale odpowiedzialność za pozyskanie świadectwa spoczywa na sprzedającym. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy prawa nie przewidują sankcji dla sprzedającego w przypadku braku przedstawienia takiego świadectwa.

6. Jaki jest okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument o dużej wadze, który jest ważny przez okres 10 lat od momentu jego wystawienia. Jest to niezwykle istotne dla budynków, gdyż pokazuje ich efektywność energetyczną. Niemniej jednak, istnieje jedno ważne wyjątkowe przypadki, które wymagają sporządzenia nowego świadectwa. Mianowicie, jeśli zostaną przeprowadzone prace budowlane, które znacząco zmieniają charakterystykę energetyczną budynku, to konieczne jest przygotowanie nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

7. Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo może być wystawione wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do sporządzania tego typu dokumentów.

Takie uprawnienia przysługują projektantom oraz osobom, które ukończyły studia podyplomowe lub zdały egzamin ministerialny i są wpisane do rejestru ministra infrastruktury.

Zgodnie z dyrektywą europejską, osoba odpowiedzialna za przygotowanie świadectwa energetycznego dla danego budynku nie może być projektantem, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru, zarządzającym tym budynkiem ani jego właścicielem.

8. Jaka jest forma sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym dokumentem, który jest sporządzany zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Ważne jest, aby być w pełni zrozumiałym dla użytkowników, dlatego też jest ono tworzone w języku polskim. Wersja pisemna powinna być starannie oprawiona w okładkę formatu A4, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu. Natomiast wersja elektroniczna powinna być identyczna z wersją pisemną i powinna być zabezpieczona przed edycją, umożliwiając jedynie odczyt.

Świadectwo charakterystyki energetycznej składa się z kilku stron, które zawierają różne informacje. Na stronie tytułowej znajdują się podstawowe dane dotyczące samego budynku. Kolejna strona zawiera opis techniczny budynku, w tym obliczenia dotyczące zapotrzebowania na energię dla różnych nośników i rodzajów energii. Na kolejnej stronie znajdują się wskazówki dla właściciela dotyczące sposobów zmniejszenia zużycia energii w budynku poprzez poprawę sposobu eksploatacji oraz ewentualną modernizację. Ostatnia strona zawiera dodatkowe objaśnienia i informacje, w tym wyjaśnienia dotyczące zasad określania charakterystyki energetycznej.

Ważne jest, aby świadectwo charakterystyki energetycznej było jasne, czytelne i zawierało pełne informacje, które pomogą właścicielowi budynku w podejmowaniu decyzji dotyczących efektywnego wykorzystania energii.

9. CO ZAWIERA ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

Wskaźnik EP odnosi się do ilości zużywanej energii w budynku lub lokalu, służąc do oceny jakości energetycznej. Ten wskaźnik dostarcza informacji na temat efektywności energetycznej danego obiektu. Im niższy wskaźnik EP, tym bardziej energooszczędna jest nieruchomość.

Wskaźnik EK natomiast określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku. Wyższy wskaźnik EK wskazuje na większe zapotrzebowanie na energię, co może sugerować mniejszą efektywność energetyczną budynku.

Aby poprawić jakość energetyczną obiektu budowlanego, można rozważyć dodatkowe modernizacje. Na podstawie informacji z wskaźnika EP i EK, można zidentyfikować obszary, które wymagają ulepszeń. Może to obejmować zastosowanie bardziej energooszczędnych systemów grzewczych i chłodniczych, izolację termiczną, instalację energooszczędnych oświetleń, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Kontakt w sprawie świadectwa charakterystyki energetycznej:

mgr inż. arch. Bartosz Malinowski

e-mail: certyfikat@malinowskistudio.pl

tel: 505-271-527

No items found.